Frei Ivani Pinheiro Ribeiro O. Carm.Nome Frei Ivani Pinheiro Ribeiro O. Carm.
Ordenação Sacerdotal 17/12/1994
Aniversário 17/10